Privacy

Per 25-05-2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt voor de gehele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Daarom volgt hieronder een privacyverklaring:

Voor jouw behandeling bouw ik een dossier op. Dat is een wettelijke verplichting, opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat een behandelingsovereenkomst, behandelafspraken, aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en eerdere behandelingen en aantekeningen over het verloop van de behandeling in mijn praktijk. Ook kunnen in het dossier gegevens zijn opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij de huisarts of specialist.

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:

  • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens;
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens;
  • als enige therapeut toegang heb tot de medische gegevens in jouw dossier;
  • wettelijk gehouden ben aan de geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen worden gebruikt, uitsluitend na jouw schriftelijke toestemming:

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld aan het begin en het eind van de therapie of bij een verwijzing naar een andere behandelaar;
  • voor het gebruik door een waarnemend therapeut, tijdens mijn afwezigheid;
  • indien ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, zal ik dit eerst met jou bespreken en schriftelijk om jouw toestemming vragen.

Jouw gegevens blijven 20 jaar in het cliëntendossier bewaard, zoals dit vereist is volgens de WGBO. Als je dit niet wilt, dan kan het dossier op jouw verzoek drie maanden na beëindiging van de therapie vernietigd worden.